1- BAŞKANLIK

 

Adı ve Soyadı Ercan ŞİMŞEK
Ünvanı Belediye Başkanı
Doğum Yeri Gediz
Doğum Tarihi 1974
Öğrenim Durumu  
Medeni Hali Evli
İletişim 0274 4230115 Dahili 112
Belediye Başkanının görev ve yetkileri

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

o) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

2- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  Adı ve Soyadı Hasan Hüseyin ÖRNEK
 Ünvanı Yazı İşleri Müdürü
 Doğum Yeri Emet
 Doğum Tarihi 1966
 Öğrenim Durumu İşletme Fakültesi (A.Ö.F)
 Medeni Hali Evli
 İletişim 0274 4230115 Dahili 13

 

Yazı İşleri Müdürlüğünde  1 Müdür çalışmaktadır. 

Eskigediz Belediyesi adına gönderilen her türlü evrakın kayıt işlemi Bilgisayar ortamında yapılarak, ilgili birimlere gönderilmektedir.

Belediye Kanununda belirtildiği üzere Yürütme ve Karar Organı olan Belediye Meclisi ve Encümenin almış olduğu kararların ilgili birimlere gönderilmesi ve yönlendirilmesi görevlerini yürütmektedir.

Her türlü yazışmaların Bakanlar Kurulunun yayınlamış olduğu “Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Yönetmelik” çerçevesinde  yapılarak 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa uygun yürütülmektedir. Çalışmaların organize edilip kayıtların tutulması, arşivlenerek saklanması ve işlemlerin takibi belli bir prosedür çerçevesinde yapılarak, Kanunlarca belirtilen işlemlerin yapılması, kurumsal çıkarların gözetilmesi oldukça önemlidir. Planlı ve programlı yapılan işlemler Belediyenin haklarının savunulmasında rol oynayacağı gibi; yapılan hizmetin hızlı ve doğru gerçekleşmesiyle belde halkının sorunlarının  çözümlenmesi  sağlanmış olacaktır.

 

 

3- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

Adı ve Soyadı Sibel YAPAR
Ünvanı Mali Hizmetler Müdürlüğü
Doğum Yeri Gediz
Doğum Tarihi 1969
Öğrenim Durumu Lise
Medeni Hali Evli
İletişim 0274 4230115 Dahili 14

 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünde 1 Müdür ve 1 Teknisyen çalışmaktadır.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri

 

1- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesinin çalışmalarını yürütmek.

2- Kalite Yönetim Merkezinin sekreter yasını yürütmek.

3- İzleyen 2 yılın bütçe tahminlerini de içeren idari bütçesini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak.

4- Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programını hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

5- Ön Mali Kontrol Faaliyetini yürütmek.

6- İç Kontrol sisteminin kurulması standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak.

7- Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

8- Bütçe kayıtlarını tutmak ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve Bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

9- Genel Bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

10-Belediyemize tahakkuk etmiş, hak ediş, firma ve şahıslara ait ödemeleri yapmak.

11-Belediyemizde çalışan işçi ve memur personele ait ödemeleri yapmak.

12-Harcama Birimleri tarafından hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

13-İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek.

14-İdarenin diğer idareler nezdindeki takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

15-Mali kanunlarla ilgili mevzuatların uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

16-Belediyemizde çalışan işçi, memur, stajyer, başkan, encümen, meclis ve komisyon maaşlarının bordrolandırılarak ödenmesi.

17- Belediyemizde çalışan personelin yasal kesintilerinin yapılarak ödenmesinin sağlanması.

18-Asker aile yardımı ödemelerinin bordrolandırılıp ödenmesi.

19- Belediyenin bütçe ve muhasebe tüzük yönetmeliklerinde belirtilen kaideler doğrultusunda Belediye Başkanına, Encümene ve Meclise sunarak anlatmak.

20-Yürürlüğe giren bütçenin yıl içinde uygulanmasını takip etmek, kesin hesaplarını çıkarmak ve Encümene ve meclise sunarak anlatmak.

21-Belediyenin iç ve dış kredilerini takip etmek.

22-Belediyenin tahvil, bono ve kıymetli kağıtlarının hesaplarını tutmak.

23-Belediye ile ilgili para transferinin kayıtlarını tutmak ve işlem yapmak.

 

 

 
GELİR ile ilgili görevleri
1-    Tahsil edilen paraların Eskigediz Belediyesi adına açılan banka hesabına yatırılmasını sağlamak.
2-    Belediye gelirlerinin tahakkuk edilmesini sağlamak.
3-    Belediyemize ait arsa, arazi ve binaların ihale yöntemi ile tahsis edilen şahıslardan kira ecrimisil olarak tahakkuk ve tahsili. Taşınmaz malların satış ve gelirin tahsili.
4-    Tahsilatı gerçekleşmemiş gelirlerin takibatının yapılması ve tahsil edilme işlemlerini sağlamak.
5-    Tüm vergilerle ilgili verilen beyanların denetlenmesi ve kayıt dışı vergilerin kayıt altına alınması.
6-    Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
7-    Eskigediz Belediyesi sınırları içerisinde kurulan semt pazarları ve geçici etkinliklere ait işgaliye harcını tahsil etmek ve tezgah kurma belgesi vermek, ihtiyaca binaen yeni pazarlar teşkil etmek.

 

4- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 
  Adı ve Soyadı Yüksel ULU
 Ünvanı Fen İşleri Müdürü
 Doğum Yeri Gediz
 Doğum Tarihi 1972
 Öğrenim Durumu Lisans
 Medeni Hali Evli
 İletişim 0274 4230115 Dahili 15

 

Fen İşleri Müdürlüğünde 1 Müdür çalışmaktadır.

Yeni yol açımı ve stablizasyonunu yapmak veya yaptırmak

Yolların bakım ve onarımlarını yapmak.

Kaldırım ve bordür yapımı, bakımı ve onarımını yapmak veya yaptırmak.

Kanal arazılarını gidermek.

Yollarda kar ve buzlanma ile mücadele etmek.

Moloz ve teressübatın toplanması ve taşınması.

Yol üzerindeki sanat yapılarının yapımı.

Yeni açılan yolların asfalt ile kaplanması.

Asfalt yolların bakımı, onarım ve yama ile kaplanması.

Hakedişler ve işin kabulünü yapmak.

Teknik kontrolünü yapmak.

Binalarda bakım ve onarım çalışmaları yapmak.

 

 

5- ZABITA AMİRLİĞİ

 

 Adı ve Soyadı Ali Sami ÇETİN
 Ünvanı Zabıta Memuru
 Doğum Yeri Gediz
 Doğum Tarihi
 Öğrenim Durumu Lise
 Medeni Hali Evli
 İletişim 0274 4230115 Dahili 16

 

Zabıta Amirliğini 1 Memur, 1 Personel çalışmaktadır.

Belediye Zabıtası, belediye sınırları içerisinde beldenin düzen, sağlık ve huzurunu temin ve korumak, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almak ve işlenen belediye suçlarını takiple yükümlü belediyenin özel Zabıta kuvvetidir.

Zabıtası doğrudan doğruya Belediye Başkanının emri altındadır. Belediye Zabıtası hizmetlerinde süreklilik asıl olup, günün 24 saatinde Zabıta hizmeti aksatılmadan yürütülür.

 

Belediye Zabıta Müdürlükleri az sayıdaki Zabıta Memurları ile bu Kentlerin bir sürü ağır sorunları ile mücadele edebilmek için bir yandan modernize oluyor diğer yandan da eğitim çalışmalarına ağırlık vererek etkin hizmeti hedefliyor.  

 

Tüketicilerin alışverişlerinde karşılaştıkları sorunları çözmek yada çözüm yolları göstermek amacıyla kurulan  Motorize Zabıta Ekipleri de tüketicinin sürekli olarak hizmetinde.

 

Belediye Zabıtası görev ve yetkilerini belediyelere görev ve yetki veren kanunlardan alıyor ve uygulamalarda en az 200 kanunu takip ediyor.

 

Belediye Zabıtasının görevleri ana başlıklar halinde şunlardır :

 

* Seyyar satıcılarla mücadele çalışması

* Cadde, sokak ve meydanlar ile tretuar işgallerinin kaldırılması

* Kaçak ilan ve reklamların önlenmesi,

* Dilencilerle mücadele çalışmaları,

* Gayri Sıhhi müesseselerin denetimi,   

* GSM dışında kalan müesseselerin kontrolü,

* Belediyenin ruhsatına tabi olan muhtelif işyerlerinin denetimi,

* Kaçak et denetimleri,

* Sağlık İşleri Müdürlüğü ile ortak denetim çalışmaları,

* Çevre Koruma Müdürlüğü ile Çalışmalar,

* Yıkım Çalışmaları,

* Zabıta Müdürlüğüne bildirilen şikayetler,   

* Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Yapılan İşlemler,

 

387