ESKİGEDİZ BELEDİYESİ TAKSİ DURAKLARI VE TİCARİ TAKSİ TAŞIMACILIK ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C.

ESKİGEDİZ BELEDİYESİ

TAKSİ DURAKLARI VE TİCARİ TAKSİ TAŞIMACILIK ESASLARI

YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

MADDE 1. Eskigediz Belediyesi Sınırları içinde faaliyet gösteren taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarındaki verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar ve kişiler arasındaki ilişkileri belli bir düzen içinde yapılmasının sağlanması, taşımacılık hizmetine muhatap olan yolcuların rahatlığı ve güvenliği ile şehir içi trafik güvenliğinin bütünlüğünün sağlanması amaçlanmıştır.

YÖNETMELİĞİN KAPSAM ALANI

MADDE 2. Yönetmelik; Eskigediz Belediye sınırları içinde Eskigediz Belediyesi Alt Trafik Komisyonun raporu ile Belediye Encümeninin uygun gördüğü yerde ve sayıda olmak kaydıyla, yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren işletmecileri, mevcut taksi durakları ve yeni açılacak olan taksi duraklarını kapsar.

YÖNETMELİĞİN YASAL DAYANAĞI

MADDE 3.

Bu Yönetmeliğin Yasal Dayanağını; a) Anayasanın 124 üncü Maddesi,

b) 5393 sayılı Belediye Kanunun 14 ve 15/ b-f-p maddeleri,  c) 2464 sayılı Belediye gelir Kanunu,

d) 6183 sayılı Amme alacakları Kanunu,

e) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

f) 1608 sayılı Kanun,

g) Karayolları Trafik Yönetmeliği,

h) Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği

i) 3194 sayılı imar Kanunu,

j) Araçların imal, tadil ve montajı hakkında yönetmelik,

k)  Bakanlar kurulunun 10553 Sayılı ticari plakaların verilmesine ilişkin usul ve esaslar halikındaki kararı. Son şekli uygulanır

TANIMLAR

MADDE 4.

Belediye                     : Eskigediz Belediyesini

Meslek Odası             : Esnaf ve Sanatkârlar Odasını,

Ticari Taksi               : Yapısı itibari ile Sürücüsünden başka en çok yedi(7) oturma yeri olan

ve taksi metre veya tarife usulü ile insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı, İşletmeci: Eskigediz Belediyesi sınırları ve Mücavir alanı içinde Ticari Taksi sahibini.

Araç Sahibi: Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik ya da satış belgesi düzenlenmiş kişiyi,

Yolcu              : Aracı kullanan sürücü dışında araçta bulunan ve ücreti karşılığı bir yerden

başka bir yere gitmek isteyen kişiyi,

Durak Yazıhanesi: Faaliyet gösteren ticari taksilerin bağlı bulundukları Eskigediz Belediyesi karar organlarınca belirlenen büroları,

 

 

 

Depolama Alanı: Durak Yazıhanesine bağlı taksilerin Eskigediz Belediyesi karar organlarınca belirlenmiş park yerlerini,

Durak Temsilcisi: Taksi durağında faaliyet gösteren işletmecileri temsil eden kişiyi,

Taşıma Sınırı (Kapasite) : Bir aracın güvenle taşıya bileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısını (Koltuk başına kişi),

Sürücü: İşletmeci tarafından aracı sürmekle görevlendirilen araç sürücüsünü,

KORSAN (Taksi) : Hiçbir ticari taksi durağına kaydı olmayıp, Belediyeden Ticari taksi çalıştırma ruhsatı olmayan taksiciyi,

Sürücü Tanıtım Kartı: Ticari taksi sürücüsü adına düzenlenmiş Eskigediz Belediyesince verilen tanım kartını,

Ticari Taşıt Tahsis Belgesi: İşletmecilerin Eskigediz Belediyesi Zabıta Amirliğinden harcını yatırarak alacakları ve her yıl yönetmelik hükümlerine göre vizelenecek olan ticari plaka taksi işletme belgesini,

Taksi Metre: Takıldığı taşıtın özelliklerine ve ayarlandığı tarifeye göre taksi müşterisi tarafından ödenecek para miktarını, açık olduğu süne boyunca belirli bir suretin altında kat edilen mesafeye ve taşıtın işgal ettiği süreye bağlı olarak kendiliğinden hesaplayan ve sürekli gösteren ölçü aletini tanımlamaktadır.

Kontenjan: Her durakta çalışan araç sayısını,

Denetim Görevlisi: Eskigediz Belediyesi Zabıta Amirliği, Toplu Taşıma Araçları Denetleme Görevlileri ile Jandarma ve Emniyet Teşkilatı görevlilerini ifade eder.

Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.

TİCARİ TAKSİ ÇALIŞTIRMA HAKKINI ELDE ETME;

MADDE 5-

a-) Şehir içerisindeki ulaşım planlanması gereği duraklarda araç eskitme, arttırma, Durakları birleştirme, durak yerlerini değiştirme veya durakların kaldırılması konularında 5393 Sayılı Belediye Kanunun, 15.mad. (p) bendine istinaden Eskigediz Belediyesi Encümenince karar verilir.

Eskigediz Belediyesi mücavir alan sınırları içeresinde Ticari taksi olarak çalışan veya yeni ticari taksi olarak çalışacak kişilere Ticari taksi çalıştırma ruhsatı verilir.

b-) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Gediz Esnaf ve Sanatkârlar Odasından Belediyemize intikal eden ticari taksi durak hakkı bulunanlar veya faal olarak çalışan tüm taksi işletmecileri: 31.12. 2017 tarih sonuna kadar Belediyeden Taksi çalıştırma ruhsatı almak şartı ile haklarını devam ettirebilirler. Bu tarihe kadar Belediyeden çalışma ruhsatını almayanların durakta hiçbir hakkı kalmaz. 31.12.2017 tarihinden sonra ruhsat almak isteseler de yeni alıyormuş gibi işlem görür. Tarihlerde belediye encümeni değişiklik yapabilir. Belediyemize intikal eden ticari taksi durak sahipleri durak haklarını Belediye Encümen Kararı ile devir edebilirler; Şoförler odası üyeliğini kaybeden şoför esnafı belediyenin ilgili müdürlüğüne bildirilir. Bu durum ilgili müdürlüğünün tutanağı ile belediye encümenine sunulur belediye encümeni iki (2) ay içeresinde bu eksikliğinin giderilmesini isteyebilir. İki (2) ay süre sonunda bu sorun giderilmez ise belediyenin ilgili müdürlüğünün bildirimi ile ticari taşıt kulamın belgesi ve ticari plaka iptal edilir. İptal edilen plaka Eskigediz Belediyesinin tasarrufundadır.

Devir alan kişi üç ay içinde faal duruma geçer. Ruhsat almadığı takdirde durak hakkı kalmaz.

 

 

 

c-) İlk defa Ticari taksi durağı talebinde bulunanların talepleri veya ihtiyaca göre

Belediye Trafik Komisyonunca mevcut duraklara ilave verilmesi ya da yeni bir durak açılması kararlaştırılır, araç sayıların azaltılması veya çoğaltılmasının belirlenmesi ya da yeni bir durak açılması Belediye Encümenince kararlaştırılır.

İlçe Trafik tescil denetleme şube müdürlüğünden T.C plakasını alabilmeleri için 6. maddedeki evrakları hazırladıktan sonra belediyemize ruhsat için müracaat eder.

d-) KİRALAMA-Ticari taksi çalıştırma ruhsatı bulunan hak sahibi ve kiralayacak kişi önce Belediye Zabıta Amirliği1 ne dilekçe ile müracaatı sonucunda gerekli izni aldıktan sonra noterden kiralama sözleşmesine istinaden Belediye Encümeni kararı ve belirleyeceği ücreti ödeyerek kiraya verebilirler. Kiralayan kişiler Madde 6’daki gerekli evrakları hazırlayarak, kira süresi kadar geçici ruhsat verilir.

DURAK YAZIHANESİ VE DEPOLAMA ALANI MADDE 6-

a- Taksi Yazıhanelerin ve taksi depolama alanının yerleri, Eskigediz Belediyesi Encümeni tarafından belirlenir. Belirlenen taksi durak yazıhanesi ve depolama alanlarında Belediyece yapılacak değişiklere taksi işletmecileri uymak zorundadır.

b- Taksi yazıhanelerinin ve taksi depolama alanının yerleri birleşik olmak zorunda değildir. Eskigediz Belediyesi Encümeni tarafından ayrı olarak da belirlenebilir.

c- Eskigediz Belediyesi, taksi durak yazıhanesinde faaliyet gösteren taksi adedince depolama alanı tahsis etmek zorunda değildir. Araç sayısının bir kısmına depolama alanı belirlenip kalan araçların farklı yerlerde depolanmasına karar verilebilir.

d- Açılan taksi durak yazıhanesine işletmeciler tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alınması zorunludur.

e- Her taksi durak yazıhanesinde bir temsilci belirlenmesi ve Belediyeye bildirilmesi zorunludur. Temsilci belirlenmeyen taksi duraklarındaki işletmecilere ceza işlem uygulanır.

f- Taksi durak yazıhanesi hakkında yapılacak tebligatlar durak temsilcine yapıldığında, durakta faaliyet gösteren işletmeciler tebellüğ etmiş sayılırlar.

İLK DEFA TAKSİ İŞLETME VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI ALACAK KİŞİLERDEN

İSTENİLEN BELGELER

MADDE 7-

a- (Dilekçe ile 2 adet fotoğraf) TC plaka ticari taksiler sarı renk kodunda olacaktır. Aracın ön kapıları ve tavanında plaka, durak isimleri yazılı olacaktır. (Yazılar solmuş, eskimiş olmamalı, okunur olmalıdır.) Ayrıca ticari taksi işletmeciliğini devir almak suretiyle veya yeni plaka tahsisinde plaka tahsis edilecek araçta 10 yaş şartı aranır. Araç yaşı imal tarihini takip eden yıl esas alınarak hesaplanır,

b- Nüfus Cüzdanı sureti

c- Eskigediz Beldesinde ikamet ediyor olmak (İkametgâh belgesi)

d- Savcılıktan Sabıka kaydı belgesi ( Affa uğrasalar bile yüz kızartıcı suçtan hüküm

giymemiş olmak).

e- Vergi levhası fotokopisi

f- Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı bulunmak

g- Ticari araç Ruhsatı fotokopisi

h- Bağlı bulunduğu odadan mesleki Faaliyet belgesi

i-      Noterden taksi yönetmeliğini uyacağına dair taahhütname

 

         j- Ehliyet fotokopisi(Araç sahibinin yoksa Çalıştıracağı şoförün)

         k- Aracın Sigortası ve koltuk Sigorta poliçesi

Durak Sahibi kendisi çalışmayıp şoför çalıştırıyor ise:

1 - Nüfus Cüzdan fotokopisi

2-     İkametgâh belgesi

3-     Savcılık kaydı (Affa uğrasalar bile yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak)

4-     Ehliyet fotokopisi

5 - Yeterince fotoğraf

TAKSİ DURAĞI AÇMA - ÇALIŞTIRMA İZNİ MÜRACAATI:

MADDE 8- Taksi durağı açma talebinde bulunan müracaatçılar, son depolama noktalarını (durak olarak kullanacakları yeri), araç sayılarını, durakta çalışan veya çalışacak olan araç sahiplerinin isimlerini belirterek, bağlı bulundukları Odalar aracılığı ile Belediyemize müracaat edeceklerdir. Belediye Alt Trafik Komisyonunca yeri ve durumları incelenerek, Taksi Durağı açma veya çalışma talebi uygun görülenler Belediye Encümenince onaylandıktan soma Ticari taksi durağı açma izni verilerek çalışabileceklerdir. Ancak Her ticari taksi işletmecisine de 5 Maddenin (B) bendi uygulanır.

Belediye Trafik Alt Komisyonunca da uygun görülen Belediye Encümenince onaylanan yerlere Taksi Durağı açma ve çalışma izni verilir. Mevcut ve yeni kurulacak Taksi duraklarına Belediyece numara verilecektir. Ticari taksi çalıştırma ruhsatları bu numaralara göre tanzim edilir. Ticari taksi Durak izni bulunan durakta aracı bulunan kişilerin adları ve plakaları alt alta yazılmak zorundadır.

Belediye gerek gördüğünde taksi durağının yerini değiştirir.

Ayrıca Belediyece durakta çalışan her taksi için Ticari taksi çalıştırma ruhsatı tanzim edilir ve bu ruhsat araç içinde müşterilerin rahatça görebilecekleri bir yere asılır.

Ticari Taksi İşletmecilerinin Ödemesi Gereken Ücretler:

MADDE 9-

a-) İlk defa plaka verilen ticari taksi işletmecilerinin bir defaya mahsus alınacak ticari plaka

tahsis belgesi ücreti Belediye Meclisince tespit edilir ve peşin ödenir.

b-) Ticari taksilerin devir ücretleri Belediye Meclisince tespit edilir ve peşin ödenir.

c-) Yıllık, durak ve işaret levhalarına katılım ücreti her yıl Aralık ayın 20.günü ödenir.

(20 Aralık tatil günlerine rastlarsa takip eden iş gününde ödenir.)

Ticari Taksilerin Model, Plaka ve Devir ile Ortak Alınması İşlemleri MADDE 10-

a)     Belediye Encümeninin bilgisi dışında Ticari plaka Ticari Taşıt Belgesi araçla birlikte satılamaz, devredilemez denetlemeye yetkili kişilerce; denetim esnasında Belediyeden alman Ticari Taşıt Tahsis belgesi, motorlu araç tecil belgesi, vergi kaydı ve ilgili odanın kayıtlarından birinin tutmaması halinde durum encümene bildirilir. Encümen maktu para cezası ile birlikte durumun düzeltilmesi için otuz (30) gün süre verilir, otuz (30) gün süre sonunda sorun giderilmesi ise ticari taşıt tahsis belgesi ve ticari plakası belediye encümenince iptal edilerek belediyenin tasarrufuna geçer. Yönetmenlik gereği iptal edilen ticari taşıt tahsis belgesi ve ticari plaka hakkında işletmeci hiçbir hak, Zarar, ziyan vb. bedel talebinde bulunamaz.

b)     Ticari taksilerin devir işlemi için devir eden ile devir alanın karşılıklı dilekçeleri ile belediyenin ilgili müdürlüğüne şahsen müracaatları gereklidir.

c)      Taksi işletmeciliğini devir başvurusu dilekçesine bu yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtilen evrakların ekli olması zorunludur.

d)     Hak sahibi işletmecinin ticari taşıt tahsis belgesi ve plakasının devir işlemi; devir alacak işletmecinin, şartları haiz olması ve belediye encümeninin onayı alındıktan sora belediye meclisi tarafından belirlenen devir ücretinin peşin ödenmesi halinde bu yönetmelik çerçevesinde yapılır.

e)      Devir onayı verilen encümen kararının ilgili tebliğinden itibaren l ay (3Ogün) içerisinde ücretinin ödenmemesi halinde devir işlemi yapılmayarak devir kararı iptal edilir, l ay (3Ogün) bitimi tatil gününe rastlarsa bu süreye tatil günü kadar ilave edilir.

f)       Taksi işletmecisinin ölümü halinde veya talep edildiği takdirde 1. derece yakınlarına (babadan - oğula, eşler arası) yapılacak devirlerde devir ücreti alınmaz.

g)      Taksi işletmesinin gerçek kişiden tüzel kişiye dönüşmesi halinde, (söz konusu kurulacak şirketin aile fertlerinden (baba-oğul) oluşması halinde dahi) şirketin şartları haiz olması durumunda devir ücreti alınarak belediye encümeninin onayı ile devir işlemi yapılır.

h)     Hak sahibi şirketin ortaklarının tamamının rızası olmak kaydıyla şirket ortaklarından biri üzerine devir işlemi yapılacağında devir ücreti ödenmez.

Araç Sahiplerinin Şoför Çalıştırmaları,

MADDE 11-

a)      TC plaka ticari taksi ruhsat sahipleri şoför çalıştırabilirler. Devamlı şoför çalıştırmak isteyen işletmeci belediye başkanlığına dilekçe ile çalıştıracağı şoförün kimlik fotokopisi (TC kimlik No) ehliyet fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi, ticari taşıt kullanım belgesi fotokopisi, adli sicil ve arşivlik kaydı ve birer adet fotoğraflarını ekleyerek müracaat ederler.

b)      Bu maddede belirtilen belgelerin aracın görünür bir yerine asılması mecburidir. Şoför çalıştıran araç sahibi çalıştırdığı şoförün kanuni sorumlulukların, vergi, resim, harç ve sigorta yükümlülüklerinden SGK’na karşı sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.

c)      Taksilerin çalışması esasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerde tamamen işletici ve sürücü kendi sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalarda hükmedilen tazminat bedelleri hiçbir şekilde belediyeye yöneltilemez, aksi durumda belediye işletmeciye rücu eder.

d)     Ticari taksi sürücüsüne Eskigediz Belediyesinin ilgili müdürlüğünce düzenlenmiş sürücü tanıtım kartı verilir. Sürücü tanıtım kartı olmadan ticari taksi kullanamaz.

e)      Sürücü tanıtım kartı araçta yolcuların rahatlıkla görebileceği yere asılması zorunludur.

TC Plaka Ticari Taksilerin Taşıma Ücret Taşıma Ücret ve Tarifesi:

MADDE 12-

a)      TC plaka ticari taksilerin taşıma ücret kanunun öngördüğü ilgili meslek odası tarafından belirlenir.

b)      Herkes ücreti karşılığı seyahat etmek özgürlüğüne sahiptir.

c)      Taşımacılık ücreti, esnaf odalarınca belirlenen Taksimetre ücreti çerçevesinde alır.

d)     Mücavir alan dışında yapılan seyahatlerde, taşımacılık ücreti müşteri dilerse pazarlık usulü ile de yapılabilir.

e)      50kg aşmayan yüklerde ayrıca bagaj ücreti talep edilemez.

 

Taşımacılıktan Çekilme:

MADDE 13-

a)      Zabıta Amirliği 31.12.2017 Tarihine kadar faaliyet göstermeyen ticari taksi işletmelerini tespit ederek, işletmeciye aracını faaliyete geçirmesi için tebligat yapılmasından itibaren 3 ay içinde işletmeci tarafından veya devir edilmek suretiyle faaliyete başlamayan ticari taksi, işletmecilerin işletmecilikleri iptal edilerek, iptal edilen ticari taksi plakasının tasarrufu Eskigediz Belediyesine geçer. Yönetmelik gereği iptal edilen Ticari Taşıt Tahsis Belgesi ve ticari plaka hakkında işletmeci hiçbir hak, zarar, ziyan vb. bedel talebinde bulunamaz.

b)      Bu maddenin a fıkrasında yapılan uygulamanın haricinde, ticari taksinin faaliyet göstermediğini tespit edilmesi durumunda ilgili müdürlükçe aracını faaliyete geçirmesi için işletmeciye tebligat yapılmasından itibaren işletmeci 6 ay (180 gün ) içeresinde yeni araç alarak plakasını tescil yaptırmak sureti ile çalışmaya başlayacaktır. Aksi halde ticari taksi işletmecisinin işletmeciliği iptal edilerek, iptal edilen ticari taksi plakasının tasarrufu Eskigediz Belediyesine geçer. Yönetmelik gereği iptal edilen ticari taşıt tahsis belgesi ve ticari plaka hakkında işletmeci hiçbir hak, zarar ziyan vb. bedel talebinde bulunamaz.

c)      Ticari taksi işletmecisinin yıl içinde ölümü halinde en geç 3 ay içeresinde varislerinden noter onaylı yetkili kılman bir kişi belediyeye başvurarak devir ücreti ödemeden şartları haiz olması halinde kendi adına ticari taşıt tahsis belgesi almak kaydıyla ticari taksi işletmeciliği yapabilir, ölümünden dolayı ticari taksinin devri halinde, yeni sahibi yönetmelik kuralları çerçevesinde çalışma izin belgesi devir alabilir.

d)     Yıl içeresinde ticari taksi işletmeciliğini devir edenler ile yönetmelik gereği ticari taksi işletmeciliğini iptal edilenler, ödedikleri ücretleri geri ödeyemezler.

Denetleme Yetkisi:

MADDE 14-

TC plaka ticari taksiler ve personeli aşağıdaki yetkililerce denetlenecektir.

Belediye Başkanı, Belediye Zabıta Amirliği personeli ve Belediye Başlanınca görevlendirilen personel.

Ayrıca denetime yetkili diğer kuruluşlarca (Trafik tescil bürosu, İlçe Jandarma Komutanlığı, Vergi dairesi, Esnaf odası vb.) koordineli olarak da denetleyebilir.

Uygulanması Gereken Kurallar ve Cezai Hükümlülükler:

Madde 15-

a)      Yönetmelik hükümlerine ve mevzuata aykırı hareket edenler hakkında 1608 sayılı kanun ve 5326 sayılı kabahatler kanunu gereğince Belediye Zabıtası ve ilgili müdürlüğünün denetim görevlerince gerekli tutanak tanzim edilerek Belediye Encümenince cezalandırılırlar.

b)     TC plaka ticari taşıt tahsis belgesi alan veya alacak olan taksi sahipleri iş bu yönetmelik gereği yetkili birimler, kurumlar tarafından alınacak kararlara uymakla yükümlüdür. Verilen ticari taşıt tahsis belgesi alanın lehine sürekli müktesep hak oluşturmaz.

c)      Eskigediz Belediyesi; Yayınlamış olduğu TC plaka ticari taksi yönetmeliğini günün şartlarına, kanun, tüzük veya yönetmeliklere göre yeniden oluşturabilir. Araç sahipleri kendinden veya aracından istenilen tüm nitelikleri hizmet verdikleri süre içeresinde sürekli olarak sağlamak ve taşımak zorundadır.

d)      Taksi sahipleri araçlarının çalışmadığı veya çalıştırmadığı günler için Eskigediz Belediyesine ödemesi gereken ücretleri ödemekten kaçınamaz, geri ödenmesini talep edemez.

e)       Duraklarda çalışan taksilerin plakalarını ve sahiplerinin isimlerine gösteren levhaların bir yere asılması zorunludur.

f)        Hizmetlerin aksamaması için her durakta bir durak temsilcisi belirlenmesi, tatil günleri ile geceleri çalışmak üzere yeteri kadar nöbetçi araç bırakılması ve nöbet çizelgesinin yapılması zorunludur. Gerekli hallerde Zabıta Amirliği bu nöbet çizelgesini isteyebilir.

İş bu yönetmeliğe göre TC plaka ticari taksi işletmeciliğini alan işletmeci yukarıdaki maddelerin tamamını okumuş ve kendi rızasıyla kabul etmiş sayılır. Yayımlanmış ve yayımlanacak tüm ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve duyurulara kayıtsız, şartsız tam olarak uyacağını, aykırı hareket etmesi durumunda işletmeciliğinin iptal edileceğini, bu durumda hiçbir hak, zarar, ziyan vb. bedel talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca durak yerleri şekilleri, çalışma usulleri ile araç nicelik ve nitelikleri Eskigediz Belediyesi tarafından gerek duyulduğunda değiştirilebilir. Ticari taksi işletmecileri yapılan değişikliğe itirazsız, hiçbir hak, zarar, ziyan vb. bedel talebinde bulunmaksızın kabul etmek, gereklerini yerine getirmek ve uymak zorundadırlar.

g)       Suç sayılan fiiller ve cezalar aşağıda sıralanmıştır.

1)      Araçta bulunması gerekli belgelerin (Araç Ruhsatı, Ticari Taşıt Tahsis Belgesi, vergi levhası, sürücü tanıtım kartı), kontrolde ibraz edilmemesi,

2)      İstiap halinden fazla yolcu alınması ( araçta bulunan yolcu koltuk sayısı),

3)      Yolculara kaba davranılması ve hakarete bulunulması,

4)      Gidilmesi gereken yere kadar müşterisini götürmemek,

5)      Bilgi vermeden taşımacılığa ara verilmesi,

6)      Ticari taksilerin yolcularını kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapmaları,, yolcuların gideceği son noktaya kadar götürmemeleri,

7)      Karayolları trafik kanunu gereği bulunması zorunlu olan avadanlık ve teçhizatın bulundurulmaması,

8)      Yüksek sesle yolcuları rahatsız edecek şekilde müzik yayını yapılması, şehir halinde iken cep telefonunu kullanması,

9)      4207 sayılı kanun gereği araçta sigara içilmesi veya içilmesine meydan verilme,

10)   Şoför ve işletmecinin kılık ve kıyafetlerinin görgü kurallarına uygun düzgün ve düzenli olmaması,

11)   Aracın pis kirli, kırık camlı ve koku neşreder durumda bulunması,

12)   Mal ve can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanılması,

13)   Yırtık sökük döşeme ve kırık koltuklarla yolcu taşınması,

14)   Araçlarda patlayıcı, parlayıcı maddeler, kesici ve delici aletler ile kötü koku yayan maddelerin taşınması.

15)   Seyrüsefer esnasında araç içerisinde yolcu harici kişi veya kişilerin bulunması,

16)   Duraklarda çevre sakinler, müşteri, resmi veya gayri resmi vb. kuruluşların huzur ve rahatlığını bozacak davranışlarda bulunmak,

17)   Yolcuların 50kg aşmayan yüklerinden ayrıca bagaj ücreti talep edilmesi,

18)   Nöbetçi olduğu halde durakta bulunmadığı,

19)   İşletme ruhsatı ve şoför çalıştırma izin belgesinde tahribat yapmak,

20)   Şoförler odası üyeliğini kaybetmesi

21)   Durakta, plaka ve isim levhasının bulunmadığı,

22)  Belediyece belirlenen depolama alanı haricinde (belirli bir müşterisini beklemesi dışında) bekleme yapması,

h)     Yukarıdaki (g) maddesinde suç oldukları belirtilen fiillerin cezaları Eskigediz Belediyesi Encümenince belirlenebileceği gibi, belediyenin emir ve yasaklarına uymamaktan 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. Maddesine göre cezai işlem uygulanabilir.

i)        Aynı yıl içinde suçun tekrarı halinde, sırası ile bir hafta ve iki hafta olmak üzere belediye encümenince ‘Faaliyetten men cezası’ tatbik edilir.

j)       Suçları alışkanlık haline getirenlerin durumu, belediye encümenince görüşülerek ticari taksi işletmeciliğinin iptaline gidilir.

k)     Ticari taksi işletmeciliği iptal edilen işletmeciye bir daha ticari taksi işletme izni verilip verilmeyeceği Belediye Encümeninin yetkisindedir.

Yürütme:

Madde 16-

Bu yönetmelik hükümleri Eskigediz Belediye Başkanlığı tarafından yürütülür.

Yürürlük:

Madde 17-

Bu yönetmelik, Belediye Meclisinin kabulüne müteakip, Kaymakamlık Makamına sunulmasından sonra yürürlüğe girer.

Hüküm bulunmaması:

Madde 18-

Bu yönetmelikte hüküm bulunmaması durumunda Belediye Meclisinin aldığı ve alacağı kararlar uygulanır.

Belediye Meclisimizin 05.06.2017 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.