1- HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

ESKİGEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Yapı Kullanım izin Belgesi

1- Toprak Vizesi,

2- Temel Vizesi,

3- Isı Yalıtım Vizesi|

4- Kanal Vizesi

5. Demir Vizesi

6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi

7- Cins Değişikliği Yazısı

8- 13*18 Ebadında On ve Arka Cephelerden 2'serAdet Fotoğraf,

9- Cevre Düzeni Vizesi/Ağaç Ücreti

10- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)

11- işgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı,

12 -Kazan TSE Belgesi(merkezi sistem ısıtmalarda)

13- Doğalgaz Tesisatlarının EGO'dan Kontrolü,

14- SSK'dan ilişiksiz Belgesi,

15- Telefon Ankastre Vizesi,

16- Ank Bşb.Bld.sinden Numarataj Yazısı,

17 -Sığınak Raporu

18- İş bitirme Tutanağı

19- Harç ve Ücretler

20- Mal Sahipleri Taahhütnamesi

21- Bşb. Bld. İtfaiye Daire Bşk. Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı

22- İskân Dilekçesi

1( BİR ) GÜN

2

Çap

1-Aplikasyon Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Harç Makbuzu

 

1 ( BİR ) GÜN

 

 

 

3

Kuşat Ruhsat işleri

1- Kimlik Fotokopisi,

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4-  1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

11- İtfaiye Raporu,

1 ( BİR  ) GÜN

4

Cenaze, Defin

1- Doktor Raporu,

2- Nüfus Kâğıdı,

3- Ölüm Belgesi.

1 ( BİR ) GÜN

5

Nikâh işlemleri

1- Nüfus Cüzdanı,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- Fotoğraf,

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.

1 ( BİR  ) GÜN

6

İhale işlemleri

 

60 ( ATMIŞ ) GÜN

7

Gelir tahsili işlemleri

 

1 ( BİR ) GÜN

8

Giderlerin ödenmesi

 

7 ( YEDİ ) GÜN

9

Ölçü ve ayar işleri

 

1 ( BİR  ) GÜN

10

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

 

2( İKİ  ) GÜN

11

Gıda Sicil Belgesi

 

2 ( İKİ  ) GÜN

 

2- EMLAK VERGİSİ

 

Emlak Vergisinin Kapsamı Nedir? Nasıl Başvurulur? ve Kimleri Bağlar?
Emlak vergisi arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan bir yurttaş, emlak vergisi vermekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin, ilgili belediyelerin Emlak Vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapuyu ya da tapu örneğini bulundurmalıdır.
Tapusu ile ilgili birime giden şahıslar, her bir emlak türü için arazi, arsa veya bina gibi ayrı ayrı form ve beyanname doldurmak zorundadırlar. Bu beyannameler; Emlak vergisi Beyannamesi Ek Formu, Arazi, Arsa, Bina Beyannameleridir. 

Emlak Vergisi Beyannamesi İçin Hangi Belgeler Gereklidir?
Emlak vergisi beyannamesi için; tapu fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, binalar için yapı kullanma izni fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak, bina, daire veya işyeri numarası), beyan sahibinin ikamet ve işyeri adresi, vergi numarası, o yıla ait bedelde damga pulu ile birlikte ilgili olduğu belediyenin Gelir Servisine başvurmalıdır. 

Emlak Vergisi Hangi Dönemlerde Ödenmektedir?
Emlak vergisi, birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef tümünü birinci taksit döneminde veya daha önce de ödeyebilir.

Emlak Vergisi Zamanında Ödenmezse Cezai Yaptırım Ne Olur?
Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Örneğin, bu oran 2001 yılında uygulanmak üzere tespit edilen aylık gecikme cezası %10 olmuştur.

Emlak Vergisini İndirimli Ödeme Koşulu Var mıdır? Varsa Bu Koşullar Nelerdir?
Emlak vergisi indirimli olarak ödenebilir. Başvuru sahibi emekli/dul)yetim bir kişi ise, ve bu kişinin yalnızca bir konutu varsa ve bu konutu sadece oturma amacıyla kullanıyorsa emlak vergisini Emlak Vergisinin 8. Maddesine göre indirimli olarak ödeyebilmektedir. İndirimli verginin uygulanabilmesi için kişinin Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Bildirim Formunu doldurması gerekmektedir. 

Emlak Vergisi Süresinde Ödenmezse Ne Yapılmalıdır?
Emlak vergisini süresinde ödemeyenler, Vergi Usul Kanununun 376. Maddesine göre, vergilerini ödemek için bir dilekçe ile başvuru yapabilirler. 

Emlak devri Söz Konusu İse Ne Yapılmalıdır?
Bu durumda emlakın borcu olmadığına ilişkin bir belge talep edilebilir. Emlakın borcu olmadığına ilişkin belgeyi ilgili belediyeden bir dilekçe ile istenebilir.

Emlak Satıldığında Ne yapılmalıdır?
Satılan daire/işyeri/arsa ya da arazinin emlak beyanının kişinin üzerinden düşürülmesi için ilgili belediyeye dilekçe vermek gerekmektedir


DETAYLI BİLGİ İÇİN ESKİGEDİZ BELEDİYESİ BİNASINA GELEREK GÖREVLİLERDEN YARDIM ALABİLİRSİNİZ...

3- EVLENME İŞLEMLERİ

I. En Erken Ne Zaman Evlenilebilir? 
Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. 
On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler. 
Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse .karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler. 

II. Kimler, Hangi Durumlarda Evlenemez? 
1. Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir) 
2. Hısımlık bağı olanlar evlenemez. 
3. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez. 
4. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. (Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır) 
1. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. 
2. Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler. 


III. Evlenmek İçin Nereye, Nasıl ve Hangi Belgelerle Başvurulur? 
1. Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvururlar. 
2. Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "Evlenme Beyannamesi" ile yapılır. 
3. Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır. 
4. Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır. 
5. Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur ise, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır. 
6. Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir. 


IV. Evlenebilmek İçin Sağlanması Gerekli Belgeler Nelerdir? 
Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve Örneği 

-Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmesi şarttır. Nüfus Müdürlüğünden alınan nüfus kaydı örneği evlendirme memurluğuna verilir. 
Evlenme Beyannamesi 
Evrak belediye evlendirme biriminden alınır. Dört örnek olarak düzenlenir. Bu formda silinti ve karalama yapılmaması gerekmektedir. Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir. 
Altışar Adet Vesikalık Fotoğraf


DETAYLI BİLGİ İÇİN ESKİGEDİZ BELEDİYESİ BİNASINA GELEREK GÖREVLİLERDEN YARDIM ALABİLİRSİNİZ...

4- İMAR İŞLEMLERİ

Kaçak İnşaatlar için Şikayet 
Yapı Kontrol Servisi, yapılaşma ile ilgili şikayetleri incelediğinden başvurular dilekçe ile yapılabileceği gibi, şahsen veya telefon ile de yapılabilir. Komşu binaların kendi parselini ihlal etmesi durumunda şikayet dilekçelerine Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılan Tespit Krokilerini eklemeleri gerekmektedir. 

İmar Durumu Belgesinin Alınması 
Arsanızda yapacağınız binada kaç kata kadar izin verildiğini ve ne tür bir bina olabileceğini öğrenmek için İmar Durumu Belgesi alınır. 
Gerekli belgeler 
1- Dilekçe 
2- Son Tarihli Tapu 
3- Çap 

İnşaat Ruhsatı almak için 
1- Dilekçe, 
2- Son Tarihli Tapu, 
3- Çap, 
4- İmar Durumu, 
5- Jeolojik Rapor, 
6- Zemin Etüt Raporu, 
7- Plankote, 
8- Harita Mühendisliğinin hazırladığı Aplikasyon Krokisi, 
9- 5 Takım Mimari Proje, 
10- 5 Takım Statik Proje, 
11- 5 Takım Tesisat ve Isı Yalıtım Projesi, 
12- 5 Takım Elektrik Projesi, 
13- Binada asansör varsa Asansör Projesi, 
14- Sürveyan Belgesi, 
15- Proje sorumlularının Fenni Mesuliyet Belgesi 
16- İnşaat sorumlularının noter tasdikli taahhütnamesi belgeleriyle Belediyeye müracaat edilir. 

İnşaat Ruhsatı İki Aşamada Verilir 
1- Temel Ruhsatı, 
2- Temel Üstü Ruhsat. 
Binanın inşaat ruhsat süresi 5 yıldır. En az iki yıl içerisinde Temel Üstü Ruhsatının alınması gerekir. Eğer alınmamışsa ruhsat süresi dolmadan Ruhsat Yenilenmesi şarttır. Aynı işlem beş yıl içerisinde bitirilmeyen ve Yapı Kullanma almayan binalar içinde geçerlidir. Aksi takdirde ruhsat hükümsüz sayılır. 

İnşaat Yapımı Esnasında Alınacak Tedbirler 
İnşaata başlamadan arsanızın etrafının, çalışanların dışında kimsenin girmesini engelleyecek şekilde bariyerlerle çevrilmesi gerekmektedir. Hafriyat yaparken çevreyi kirletmemeye dikkat edilmelidir. Temel üstü aşamasına gelmeden çevre duvarlarının yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde temel üstü ruhsatı verilmeyecektir. İnşaatla ilgili bütün güvenlik tedbirleri alınmalıdır. 

Yapı Kullanma Belgesi Almak İçin 
Dilekçe, Tapu ve Mimari Proje ile Belediyeye müracaat edilir. Yapı kullanma izni verilmesi için 5 Yıl içerisinde binanın tamamının bitmiş olması gerekmektedir. Eğer binada kaçak bir işlem ve eksiklik varsa yapı kullanma izni verilmez. 

Bina Yıkım Ruhsatı 
Bina yıkmak için öncelikle binanın tamamen boşaltılmış olması gerekir. Binanın eski eserlerle ilişkisinin olmaması gerekir. Eğer varsa Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumunun Onayının olması gerekir. Belediye İmar Müdürlüğüne müracaattan sonra İmar Müdürlüğünden alınacak Su, elektrik ve Emlak ilişki kesme belgelerinin onaylatılmasından sonra Fenni Sorumlu gözetiminde binanın yıkımına izin verilir. 

Harita ve Kadastro İçin İstenen Belgeler 
Hisseli arazisini müstakil hale getirmek isteyenlerden istenen belgeler; 
Tapu (Tapu Sic. Müdür.), Çap (Kadastro Müdür.), İmar Durumu (Belediye İmar Müdürlüğünden) ve Dilekçe. 
İfraz (Ayırma), tevhit (Birleştirme), parselasyon, yola terk gibi imar uygulamalarından istenenler; 
Tapu, Çap, İmar Durumu ve Dilekçe.


DETAYLI BİLGİ İÇİN ESKİGEDİZ BELEDİYESİ BİNASINA GELEREK GÖREVLİLERDEN YARDIM ALABİLİRSİNİZ...

5- İŞYERİ AÇMA KOŞULLARI

 

SIHHİ MÜESSESE NEDİR?

Bakkal, şarküteri, süpermarket, kuruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, manav, lokanta, pizzacı, yemek satış yerleri, pastaneler, çay bahçeleri, taksi yazıhaneleri gibi çok çeşitli adlar altında faaliyet gösteren sıhhi işyerlerinin de uygulamada bulundukları fiziki mekan itibariyle sınıf ve özelliklerine göre bazı niteliklere sahip olması gerekmektedir. 
Sıhhi müesseselerin sınıf ve özelliklerine göre aranacak nitelikler, 09.3.1989 tarihli ve 20103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik"te açıklanmıştır. 
Sıhhi nitelikte işyerlerinden birisini açmak isteyenler; yapacağı işin niteliğine göre Yönetmelikte belirtilen ölçütlere uygun olarak işyerini veya işletmesini düzenledikten sonra, sıhhi müesseseler için Yönetmelikte gösterilen formu doldurarak yetkili mercie verilecektir.


SIHHİ MÜESSESELERE RUHSAT VERECEK YETKİLİ MERCİLER KİMLERDİR? 
3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Kanun ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre; bu Kanunun uygulanmayacağı işyerleri dışında kalan ve Yönetmelik Ek-4 ünde sayılan sıhhi müesseseler; 
Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan tüm işyeri ve işletmeler valilik ve kaymakamlıklarca, 
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan tüm işyerleri ve işletmeler belediyelerce, ruhsatlandırılacaktır. 
Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmuşsa, ilgiliye en geç başvurusunu izleyen iş günü içerisinde "işyeri açma ve çalışma ruhsatı" verilir. 
Ancak, ilgilinin beyanına göre düzenlenen ruhsat müktesep hak doğurmaz.


II. GAYRİ SIHHİ MÜESSESE NEDİR? 
Gayrı sıhhi (sıhhi=sağlıklı olmayan) müesseseler, yani işyerleri; faaliyette bulundukları alan itibariyle gerek çıkardıkları koku, duman ve gürültü yönünden, gerekse üretim sonucunda meydana gelen zararlı atıklar nedeniyle çevresinde bulunan insanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden az ya da çok zarar veren veya zarar verme ihtimali bulunan müesseselerdir. İnsanları etkileyen bu zararlarının yanı sıra, üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tehlikeli ve zararlı atıklar da hava, su ve toprağın kirlenmesine sebep olarak hayvan veya bitki gibi diğer canlılara da zarar vermektedir. 
İşte bu çerçevede, 1930 yılında yürürlüğe giren 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun "Gayri Sıhhi Müesseseler" başlıklı 268-275. maddeleri uyarınca çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arzeden gayri sıhhi müesseselerin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi ve doğal kaynakların kirlenmelere karşı korunması için gayri sıhhi müesseselerin kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesindeki usul ve esasları belirlemek amacıyla 1995 yılında Sağlık Bakanlığı'nca "Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği" yürürlüğe konulmuştur.


GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERE RUHSAT VERECEK MERCİLER KİMLERDİR? 
Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği gereğince; 
Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler Sağlık Bakanlığınca, 
İkinci sınıf gayri sıhhi müesseseler Valiliklerce, 
Üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler merkez ilçe sınırları içinde valiliklerce, diğer ilçelerde kaymakamlıklarca, ruhsatlandırılacaktır.


3572 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERE RUHSAT VERECEK MERCİLER HANGİLERİDİR? 
Nerede açılırsa açılsın 1. sınıf gayri sıhhi müesseselere; Sağlık Bakanlığınca, 
2.Sınıf gayri sıhhi müesseselerden;

3572 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERE RUHSAT VERECEK MERCİLER HANGİLERİDİR? 
Nerede açılırsa açılsın 1. sınıf gayri sıhhi müesseselere; Sağlık Bakanlığınca, 
2 nci sınıf gayri sıhhi müesseselerden; 
3572 sayılı Kanun'un istisnalara ilişkin 2 nci maddesinde sözü geçen (Yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle, oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taş ocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri) işyerleri için il sınırları (belediye ve mücavir alan sınırı içinde veya dışında olduğuna bakılmaksızın) içinde nerede açılırsa açılsın valiliklerce, 
Yukarıda sayılanlar (Yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle, oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taş ocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri) dışındaki işyerlerine; Büyükşehir belediyesi olan illerde; büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde büyükşehir belediye başkanlığınca, Büyükşehir belediyesi olan ve büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan ilçeler ile, diğer il merkezlerine bağlı ilçelerde, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye başkanlıklarınca, bu alanlar dışında valiliklerce, 3. sınıf gayri sıhhi müesseselerden; 
3572 sayılı Kanun'un 2 nci maddesinde sözü geçen (Yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle, oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taş ocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri) işyerleri için; il sınırları içinde merkez ilçe varsa, merkez ilçe sınırları içinde valiliklerce, diğer bütün ilçelerde kaymakamlıklarca,

Bu istisna işyerleri dışında; 
Büyükşehir belediyesi olan illerde; büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde büyükşehir belediye başkanlığınca, 
Büyükşehir belediyesi olan ve büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırları dışında kalan ilçeler ile, diğer il merkezlerine bağlı ilçelerde, belediye sınırları ve mücavir alan içinde belediye başkanlıklarınca, bu alanlar dışında kaymakamlıklarca, 
İl sınırları içinde merkez ilçe bulunan illerde merkez ilçede; belediye sınırları ve mücavir alan içinde belediye başkanlıklarınca, bu alanlar dışında valiliklerce, ruhsat verilecektir.

27.6.1984 TARİHLİ VE 3030 SAYILI KANUN UYARINCA BÜYÜKŞEHİRLERDE AÇILACAK OLAN GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERİN RUHSATLANDIRILMASI KOŞULLARI NELERDİR? 
3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun'un 6/e maddesi gereğince, büyükşehir belediye sınırları içerisinde gıda ile ilgili olanlar haricinde açılacak olan 1, 2 ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseselere açılış ve çalışma ruhsatı vermeye büyükşehir belediye başkanlıkları yetkilidir.

BİRİNCİ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERDEN İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER NELERDİR? 
Birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerden istenecek bilgi ve belgeler şunlardır: 
1 . Yer seçimi için; 
Beyanname, 
Tesisin bulunduğu yeri gösteren onaylı plan ve belge, 
Sanayi bölgesi dışındaki tesisler için ilgili imar dairesinin görüşü, 
Varsa fizibilite raporu, 
İş akım şeması ve açıklama raporu, 
Çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler hakkında açıklama. 
2. Tesis izni için; 
Dilekçe, 
Alet ve cihazların konumunu gösterir şekilde hazırlanmış 1/100-1/1000 ölçekli tesis içi yerleşim planı, 
Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak önlemlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları,
Sıhhi tesisat projesi, 
Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ve açıklama raporu ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu, 
Derin kuyulardan su temin edilmesi halinde Devlet Su İşlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi, 
Kanalizasyon bulunmayan yerlerde, 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanmış fosseptik detay projesi, 
Fosseptikten sonra atık suyun ne şekilde izale edileceği, sızdırma yapılacaksa "Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik"e uygun proje, 
Kanalizasyon bulunmayan yerlerde banyo, lavabo, mutfak v.b. kullanma suları ile yağış sularının toplanması ve izalesi ile ilgili proje ve açıklama raporu, 
Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran ve Kanunun 180. maddesi kapsamına giren müesseselerde hasta ve yaralıların tedavisi için gerekli sağlık ünitesi projesi ve açıklama raporu, 
Çevre sağlığı değerlendirme raporu, 
Tesis raporu, 
Sağlık koruma bandının işaretlendiği imarca tasdikli planı. 
3. Açılma ruhsatı için; 
Dilekçe, 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uyarınca işletme belgesi, 
Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair belge, 
Sorumlu müdür sözleşmesi, 
Devamlı en az 50 işçi çalıştıran ve Kanunu'nun 180. maddesi kapsamına giren iş yerlerinde tabip ve sağlık personeli sözleşmesi, 
Çevre sağlığı değerlendirme raporu, 
Açılma raporu, 
Emisyon izni, 
Deşarj izni, 
Bu belgeler tanzim edilirken ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için ÇED raporu içerisinde yer alan bilgi ve belgelere ait belgeler ayrıca istenmez.

DETAYLI BİLGİ İÇİN ESKİGEDİZ BELEDİYESİ BİNASINA GELEREK GÖREVLİLERDEN YARDIM ALABİLİRSİNİZ...

388